Artikel 1. Algemeen

SalesRocket, hierna te noemen opdrachtnemer, richt zich onder meer op het geven van advies, het begeleiden van projecten en het geven van cursussen en workshops voor commerciële verbetering.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk vermeld en/of anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard door Opdrachtnemer met derden deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door de Opdrachtgever, de partij die de opdracht verstrekt, gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.

Deze voorwaarden zijn onder meer, maar niet uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer betreffende deelname of opdracht tot het houden van bedrijfsinterne cursussen, workshops, conferenties, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, begeleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen ‘training’.

Artikel 3: De opdracht

Als overeenkomst van opdracht worden aangemerkt alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Overeenkomsten komen tot stand na een schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel nadat opdrachtnemer een begin van uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

Voor zover van toepassing zijn de aanbiedingen gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid hiervan. Opdrachtnemer zal pas gebonden zijn aan eventuele aanvullingen op de overeenkomst, nadat deze uitdrukkelijk door haar zijn aanvaard. Deze uitdrukkelijke aanvaarding dient te blijken uit een schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel nadat opdrachtnemer een begin van uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

Annulering door opdrachtgever van een overeenkomst kan alleen plaatsvinden met schriftelijke instemming van opdrachtnemer en tegen vergoeding van door opdrachtnemer gemaakte kosten en schade met een minimum van 20% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Artikel 5: Prijzen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen tenzij anders vermeld.

Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6: Opdracht en annulering

Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% van de opdrachtsom.

2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100% van de opdrachtsom. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

tevens gerekend het recht van opdrachtnemer om maatregelen te treffen die eventuele schade kunnen voorkomen, dan wel beperken.

Artikel 12: Klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 13: Toepasselijk recht en Geschillen

Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde Rechter te Rotterdam.