Privacy verklaring

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met SalesRocket, Laan van Nieuw Blankenburg 176, 3181 DH te Rozenburg, (www.salesrocket.nl).
SalesRocket (KvK 67970664), hierna alleen genoemd onder de naam SalesRocket.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Om je van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat SalesRocket jouw gegevens opslaat. SalesRocket gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • nieuwsbrieven;
 • administratieve handelingen;
 • het bepalen van strategie en beleid.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op deze website, in correspondentie en telefonisch.

 

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

SalesRocket heeft jouw gegevens nodig om een adviestraject of training aan te kunnen bieden, de administratie te voeren, om contact met je op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien je geen gegevens zou verstrekken, kan SalesRocket haar werk niet doen en kunnen wij je niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met SalesRocket.

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

SalesRocket verwerkt jouw gegevens in een CRM-systeem van Pipedrive, dit systeem gebruikt SalesRocket voor de verwerking en ontwikkeling van onze diensten, voor de registratie van onze gesprekken en om je te kunnen benaderen voor het aanbieden van onze diensten indien je hier toestemming voor hebt gegeven. Pipedrive is een bedrijf die haar gegevens op Europese servers opslaat. Pipedrive heeft haar servers in Frankfurt goed beveiligd en voldoet aan de EU-US Privacy Shield principes.
Tevens verwerken wij jouw gegevens in een online boekhoudpakket van Moneybird teneinde een administratie te kunnen voeren.

VERSTREKKING AAN DERDEN

SalesRocket verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SalesRocket blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEWAREN GEGEVENS

Wij zullen jouw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.
Eenmaal per jaar verwijderen wij in ons CRM-systeem alle gegevens behalve naam, telefoonnummer, e-mailadres en gespreksnotities indien een prospect geen klant is geworden. De overige gegevens dienen om mogelijk contact op te nemen in de toekomst.
Nieuwsbrief gegevens worden bewaard zolang je daar toestemming voor hebt gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.

GEGEVENSBEVEILIGING

SalesRocket maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. SalesRocket maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.
SalesRocket maakt gebruik van een externe server in Nederland voor het hosten van de website, de externe server is goed beveiligd en onze externe hostingleverancier voldoet aan de veiligheidsnormen.

SOCIAL MEDIA BUTTONS

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Wij maken gebruik van:

 • Linkedin

 

COOKIES

SalesRocket maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

Functionele cookies: Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Voor de veiligheid van onze website en onze bezoekers gebruiken wij Wordfence Security. Deze plaatst functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de firewall en om onderscheid te maken tussen menselijke bezoekers en zogenaamde ‘bots’. Wordfence-cookies voorkomen fraude en verbeteren de beveiliging van de website.

Analytische cookies: Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.
Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. SalesRocket is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder SalesRocket vallen.

MELDPLICHT DATALEKKEN

SalesRocket zal in geval van een datalek, dit direct (maximaal 72 uur) melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SalesRocket en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@salesrocket.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
SalesRocket wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

SalesRocket neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SalesRocket) tussen zit.

WIJZIGINGEN

SalesRocket behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten.